Vård & Omsorg


  • De äldre ska själva välja vilken vård de vill ha - inte vi politiker!
  • Sörja för att kommuninvånarna får den vård och omsorg som krävs i varje enskilt fall. 
  • Tillse att tillräckligt med personal finns, som arbetar inom dessa områden.
  • Tillse att det finns lägenheter för särskilt boende. 
  • Se till att valfriheten kommer att fungera. 
  • Öppna Ljungberga så fort som möjligt igen för våra äldre. Ingen 96-åring skall nekas plats på särskilt boende.